ඇමරිකාවට, කැනඩාවට, එංගලන්තයට, නවසීලන්තයට, ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න නැතුවම බැරි ඉංග්‍රීසි | ED 21

https://www.youtube.com/watch?v=JmXbUy01XKg&t=463s IELTS විභාගයට ලියාපදිංචි වෙන ආකාරය, විභාග මධ්‍යස්ථානයක් තෝරාගන්නා ආකාරය, දිනයක් වෙන් කරගන්නා ආකාරය නොමිලේ අන්තර්ජාලය හරහා පාඩම් ලබාගන්නා ආකාරය යන සියල්ල සවිස්තරාත්මකව මෙම විඩියෝවෙන් සාකච්චා කර ඇත. IELTS ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටළු CeylonLife Instagram follow කර එකට එවන්න. https://www.instagram.com/ceylon.life/