ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life

ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life 2022 Green Card Lottery එක ගැන විස්තර.  #ceylon_life #ceylonlife #ceylonlifeUSA මේ ගැන විස්තර පහල වෙබ් එකෙන්: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html Application: https://dvprogram.state.gov/ Green Card Application #Ceylon_Life How to edit Green Card Photo #Ceylon_Life https://www.youtube.com/watch?v=jsJLi-qy9uA&list=PLm_XesuXDa9ExjNHOZI9AApPlqd8Wfwhg&index=14&ab_channel=CeylonLife


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ceylonlife/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437