ට්‍රිප් එක ගැන ප්‍රශ්න | Ceylon Life

ට්‍රිප් එක ගැන ප්‍රශ්න | Ceylon Life මම Ohio ඉදල කෙනටිකට් කියන අලුත් ප්‍රාන්තයට ආපු වීඩියෝ එක බලල සමහර මල්ලිලා මගෙන් ප්‍රශ්න වගයක් අහලා තිබුනා. ඒ ගැන විස්තර මේ වීඩියෝ එකෙන්. #ceylonlife #ceylon_life #ceylonliferoadtrip #ceylonlifemovingout 

Ceylon_Life_las_vegas

ඇමරිකාවේ ධන කුවේරයන්ගේ කෙලි මඩල LAS VEGAS | Ceylon Life

ඇමරිකාවේ ධන කුවේරයන්ගේ කෙලි මඩල LAS VEGAS | Ceylon Life Grand Canyon බලල ඊළගට අපි ආවේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලාස් වෙගාස් නගරයට. මන් හිතන්නේ ජිවිතේ එක පාරක් විතරක් විදින්න පුළුවන් අත්දැකීමක් ගන්න මට ලාස් වෙගාස් වලදී පුළුවන් වුනා. ඒ තමා 31 night ලාස් වෙගාස් ව ලදී සමරන්න.  Las Vegas කියන්නේ  කොහොමත් Read more…