ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life

ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life 2022 Green Card Lottery එක ගැන විස්තර.  #ceylon_life #ceylonlife #ceylonlifeUSA මේ ගැන විස්තර පහල වෙබ් එකෙන්: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html Application: https://dvprogram.state.gov/ Green Card Application #Ceylon_Life How to edit Green Card Photo #Ceylon_Life https://www.youtube.com/watch?v=jsJLi-qy9uA&list=PLm_XesuXDa9ExjNHOZI9AApPlqd8Wfwhg&index=14&ab_channel=CeylonLife

Green Card ප්‍රතිපල | Ceylon Life

Green Card ප්‍රතිපල | Ceylon Life 2019 ග්‍රීන් කාඩ් වලට apply කරපු අයගේ ප්‍රතිපල දැන් නිකුත් වෙලා තියනවා. එක නිවැරදිව බලාගන්නේ කොහොමද කියල අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.  #CeylonLife #ceylon_life #Ceylonlife #ceylonlife #CeylonLifeOfficial #CeylonLifeyoutube #ceylonlifeEducation


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ceylonlife/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437