2020/2021 ඇමරිකාවේ වියදම් අඩුම කැම්පස් 10 | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

ceylon life

Most affordable universities in USA 2020/2021| Ceylon Life

ඇමරිකාවේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී මෙහෙ කැම්පස් වල අධික වියදම ගැන කතා කරන්නම ඕන. ලංකාවේ අපිට මේ වගේ අධික වියදමක් දරල උපාධියක් කරනවා  ගොඩක් අමාරු දෙයක්. ඒ උනාට ඇමරිකාවෙත් තියනවා ටියුෂන් ෆීස් ගොඩක් අඩු කැම්පස්. මේ ගැන විස්තර අපි මෙතැනදී කතා කරමු.

1.Peru State CollegePeru State Collge Ceylon Life

Tuition and Fees (in-state) $7,704 (2019-20)

Tuition and Fees (out-of-state) $7,704 (2019-20)

Room and Board$9,088 (2019-20)

Total Enrollment – N/A

Application Deadline – N/A

2. Grambling State University

Grambling State University | Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $7,683 (2019-20)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,683 (2019-20)

Room and Board  $10,306 (2019-20)

Total Enrollment  N/A

Application Deadline  rolling

3. Oklahoma Panhandle State University

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $7,665 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state) $7,665 (2020-21)

Room and Board  $5,972 (2020-21)

Total Enrollment  1,242

Application Deadline  rolling

4. Chadron State College

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $7,556 (2019-20)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,586 (2019-20)

Room and Board  $7,820 (2019-20)

Total Enrollment  N/A

Application Deadline  N/A

5. Mississippi University for Women

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $7,525 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,525 (2020-21)

Room and Board  $7,648 (2020-21)

Total Enrollment  2,811

Application Deadline  rolling

6. Alcorn State University

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $7,320 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,320 (2020-21)

Room and Board  $10,788 (2020-21)

Total Enrollment  3,523

Application Deadline  rolling

7. Fitchburg State University

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state) $970 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,050 (2020-21)

Room and Board$11,293 (2019-20)

Total Enrollment  7,252

Application Deadline  rolling

8. Worcester State University

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $970 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state)  $7,050 (2020-21)

Room and Board  $12,360 (2019-20)

Total Enrollment  6,204

Application Deadline  June 1

9. Mississippi Valley State University

Tuition and Fees (in-state)  $6,746 (2019-20)

Tuition and Fees (out-of-state)  $6,746 (2019-20)

Room and Board$  7,998 (2019-20)

Total Enrollment  2,147

Application Deadline  Aug. 17

10. University of North Carolina – Pembroke

Ceylon LifeTuition and Fees (in-state)  $1,000 (2020-21)

Tuition and Fees (out-of-state)  $5,000 (2020-21)

Room and Board  $8,924 (2019-20)

Total Enrollment  7,698

Application Deadline  May 1


3 Comments

deneth · 16th June 2021 at 12:44 pm

hi

Vimukthi Tharusha · 26th August 2021 at 10:42 am

අයියෙ GPA අගය කියන්නෙ මොකක්ද?

    ceylonlife · 5th October 2021 at 11:00 pm

    Undergrad 3.2 ganak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ceylonlife/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437