ට්‍රිප් එක ගැන ප්‍රශ්න | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

ට්‍රිප් එක ගැන ප්‍රශ්න | Ceylon Life

මම Ohio ඉදල කෙනටිකට් කියන අලුත් ප්‍රාන්තයට ආපු වීඩියෝ එක බලල සමහර මල්ලිලා මගෙන් ප්‍රශ්න වගයක් අහලා තිබුනා. ඒ ගැන විස්තර මේ වීඩියෝ එකෙන්.

#ceylonlife #ceylon_life #ceylonliferoadtrip #ceylonlifemovingout 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *