ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයිය 2022 | Ceylon Life

2022 Green Card Lottery එක ගැන විස්තර. 

#ceylon_life #ceylonlife #ceylonlifeUSA

Green Card Application #Ceylon_Life

How to edit Green Card Photo #Ceylon_Life


12 Comments

Ishendrika Harshani Panawala · 23rd October 2020 at 2:13 pm

I like to go USA.and stay

  ceylonlife · 23rd October 2020 at 7:19 pm

  Thats good. Apply for green card

Sujeewa Priyadarshani · 24th October 2020 at 3:24 pm

Appy for green card

  ceylonlife · 25th October 2020 at 6:42 pm

  Yes apply. Watch above information.

Amarasinghe · 26th October 2020 at 2:53 pm

I forgot to check my DV 2021 result. Can I check it now?

Danushka premakeerthi samaranayaka · 26th October 2020 at 11:24 pm

I like to joing use

  ceylonlife · 28th October 2020 at 3:26 am

  Okey.

Shalini Chamika · 3rd November 2020 at 2:08 pm

There’s a problem of continuing the page.

  ceylonlife · 4th November 2020 at 7:44 pm

  Try again

Buddhi chandimal · 3rd December 2020 at 12:29 am

Im an undergraduate of university of moratuwa,,and its my dream to migrate America…

  ceylonlife · 3rd December 2020 at 12:43 am

  Good Luck! You can do it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *