ඇමරිකාවේ Air Port එකක් හිමි Campus එක | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

ඇමරිකාවේ Air Port එකක් හිමි Campus එක | Ceylon Life

සාමාන්යෙන් කැම්පස් එකකට එයාපෝර්ට් එකක් තියනවා කිවම ලංකාවේ අපිට ඒක අලුත් දෙයක් නේද? එත් ඇමරිකාවෙත් ඒක එහෙමද? 

වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. මන් වීඩියෝ එකේ එක්ක යන තැන් ටික map එකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි.

Yager Stadium එකේ කොරෝනා එන්න කලින් කරපු වීඩියෝව : https://youtu.be/3ouifaAUNa0

This is Ceylon Life official website .

Send your all questions to Ceylon Life official Instagram @ceylon.life https://www.instagram.com/ceylon.life/

Our official website : https://ceylon.life/ #CeylonLife #Ceylonlife #ceylonlife #CeylonLifeOfficial #CeylonLifeyoutube #ceylonlifeEducation #ceylon_life #ceylonlifevlogs

Yager Stadium එකේ කොරෝනා එන්න කලින් කරපු වීඩියෝව ,


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ceylonlife/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437