උසස් පෙළින් පසු American Degree යක් | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

උසස් පෙලින් පස්සේ Miami University එකේ ඩිග්රි එක කරන්න කැමති අයට ඕන විස්තර අද අපි කතා කරමු.

Miami University එකේ international students ලට ඕන විස්තර මේ පේජ් එකෙන් ගන්න. 

https://miamioh.edu/admission/international/index.html

ඔයාලගේ ප්‍රශ්න Ceylon Life අපේ Instagram එකට එවන්න.

https://www.instagram.com/ceylon.life/

#ceylonlife #ceylon_life #ceylonlifestyle #ceylonlifeyoutube, #ceylonlifevlogs #ceylonlifetravel


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *