ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද? | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

How to become an Engineer | Ceylon Life

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්ක ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා කියන එක ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. මේ නිසාම සමහරු තමන්ගේ ඉංජිනේරු සිහින මගහැර ගන්නා අවස්ථා එමටයි. ඉතින් අපි බලමු ලංකාවේ ඉදල ඉංජිනේරු සිහිනය කරා යන්න අපිට තියන ක්‍රම මොනවද කියලා.

  1. රජයේ විශ්වවිද්‍යාල 
  2. සාගර විශ්වවිද්‍යාලය  – The Ocean University of Sri Lanka (http://www.ocu.ac.lk/)
  3. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය – The Open University of Sri Lanka (http://www.ou.ac.lk/home/)
  4. NDT – https://www.facebook.com/NationalDiplomainTechnology/ 
  5. HNDE- https://hnde.lk/
  6. UNIVOTEC – http://univotec.ac.lk/
  7. VTA – https://www.vtasl.gov.lk/
  8. Private Universities

ඔයාලගේ ප්‍රශ්න හැමදාම වගේ අපේ Ceylon Life Instagram එක follow කරලා එකට එවන්න. 

https://www.instagram.com/ceylon.life/

#CeylonLife #ceylonlife #ceylon_life #ceylonlifestyle


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *