ඇමරිකාවට, කැනඩාවට, එංගලන්තයට, නවසීලන්තයට, ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න නැතුවම බැරි ඉංග්‍රීසි | ED 21

Published by ceylonlife on

IELTS විභාගයට

  • ලියාපදිංචි වෙන ආකාරය,
  • විභාග මධ්‍යස්ථානයක් තෝරාගන්නා ආකාරය,
  • දිනයක් වෙන් කරගන්නා ආකාරය
  • නොමිලේ අන්තර්ජාලය හරහා පාඩම් ලබාගන්නා ආකාරය යන සියල්ල සවිස්තරාත්මකව මෙම විඩියෝවෙන් සාකච්චා කර ඇත.

IELTS

ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටළු CeylonLife Instagram follow කර එකට එවන්න. https://www.instagram.com/ceylon.life/


4 Comments

AffiliateLabz · 24th February 2020 at 10:34 pm

Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

    ceylonlife · 25th February 2020 at 2:54 pm

    Thank you very much..!

Briangap · 17th March 2020 at 5:08 pm

Wow, stunning portal. Thnx …

Shaina Lokhmatov · 2nd June 2020 at 12:51 pm

Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *