🇨🇦 ලේසියෙන් කැනඩාවට | AIPP 01 – Intermediate Skilled Workers | 🇨🇦 Canada Visa Part 9

Published by ceylonlife on

කිසිදු ඒජන්සියක උදව් නැතිව තනිවම කැනඩාවේ Atlantic Immigration Pilot Programme එක යටතේ කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචිය ලබාගැනීම කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝ පැකේජය මගින් ඔබට ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මෙම වැඩසටහනේ වැදගත් කම වන්නේ ඔබට ඉතාම අඩු ඉංග්‍රීසි සුදුසුකමක් (අ.පො.ස සා/පෙ ටත් අඩු) හා ඉතාම අඩු අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් යටතේ කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචියට අයදුම් කිරීමට හැකියාව ලැබීමයි. මෙම පියවර ඔබ ඒජන්සියක ආධාර ඇතිව කරගන්නවා නම් ඔවුන් රුපියක් ලක්ෂ 10 සිට 15 දක්වා ගාස්තුවක් මේ සඳහා සාමාන්යෙන් අයකරනු ලැබේ. සම්පුර්ණ වීඩියෝ පැකේජය පහතින් ලබාගන්න. 

AIPP-Intermediate Skilled Workers

වීඩියෝ පැකේජයේ අඩංගු වීඩියෝ මගින්,

1) IELTS විභාගයට තනිවම සුදානම් වන ආකාරය, තනිවම ලියාපදිංචි වන ආකාරය, විභාග මධ්‍යස්ථානයක් තෝරාගන්නා ආකාරය, සහ තවත් IELTS ගැන වැදගත් තොරතුරු,

2) ඔබගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් කැනඩාවට ගැලපෙන ලෙස WES ආයතනය හරහා මාරු කර ECA report එක තනිවම ලබාගන්නා ආකාරය,

3) NOC ලෙවල් හරහා ඔබගේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන රැකියාව සොයාගන්නා ආකාරය සහ කැනඩාවේ AIPP හරහා ජොබ් දීමට සුදුසුකම් ඇති (designated employer) කෙනෙක් හරහා ඔබගේ සුදුසුකම් වලට සරිලන ජොබ් ඔෆර් (job offer) එකක් සාර්ථකව තනිවම ලබාගන්නා ආකාරය,

4) කැනඩාවට ගිහින් මුල් කාලයේ පදිංචියට අවශ්‍ය නිවාස, ගමනාගමනය වැනි මුලික අවශ්‍යතා සපයන ආයතනයක් හරහා නොමිලේම settlement plan එකක් ලබාගන්නා ආකාරය,

5) කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචියට (PR) අදාල අයදුම් පත තනිවම නොමිලේ පුරවා කැනඩාවට යවා ස්ථිර පදිංචිය ලබාගන්නා ආකාරය,

ඉතාම සරලව මුලසිට පැහැදිලි කර ඇත.

සියලුම Premium වීඩියෝ වල වෙළද දැන්වීම ඉවත් කර ඇත.

ඔබගේ ගැටළු Ceylon Life Instagram එක follow කරලා එකට එවන්න. https://www.instagram.com/ceylon.life/


2 Comments

Rathanakumar · 7th April 2020 at 8:40 am

Hi sir i am rathana kumar i am from sri lanka sir how to apply jobs visa Canada me experience saudi & dubai have driveng 7eye sir pls help me sir

    ceylonlife · 10th May 2020 at 2:48 am

    You can follow our videos on youtube. If you have more questions please let us know.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *