කැනඩා යන්න ලේසි ක්‍රමයක් | Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) | Canada Visa Part 8

Published by ceylonlife on

කැනඩාවට වීසා එකක් ලබාගන්න එක ගැන හිතුවහම ගොඩක් අයට තියන ගැටළුවක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි. කැනඩාවේ ඇට්ලන්ටික් පළාත 2019 ඉදල 2021 වෙනකන් අඩු ඉංග්‍රීසි සුදුසුකමක් යටතේ උපාධි වලට, රැකියාවලට මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන්ගෙන තියනවා. මේකට කියන්නේ AIPP. මේ ගැන හදන වීඩියෝ මාලාවේ පලවෙනි වීඩියෝ එක මේක.

Canada AIPP web :  https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot.html

Intermediate Skilled Workers හැදින්වීම

මේ ගැන ඔක්කොම විස්තර පහල වෙබ් අඩවියෙන්.

Intermediate Skilled Workers හැදින්වීම

මේ ගැන ඔක්කොම විස්තර පහල වෙබ් අඩවියෙන්.


5 Comments

AffiliateLabz · 16th February 2020 at 1:32 am

Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

    ceylonlife · 16th February 2020 at 5:41 am

    Thank you very much..!

Dilan Wijemanne · 17th February 2020 at 5:44 pm

I like to go to Canada.

    ceylonlife · 23rd February 2020 at 4:51 pm

    Yes you can go.

Senarath · 6th April 2020 at 1:04 am

I would like to know How to apply? Eny charges for migration lowyers etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *