උසස් පෙලින් පසු රජයේ ශිෂ්‍යත්වයකින් පිටරට කැම්පස් එකක් සෙට් කරගන්න විදිය | Educational Discussions Episode 20

Published by ceylonlife on

උසස් පෙළ කරලා ඉන්න සෙට් එකට චාන්ස් එකක් තියනවා සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ පිටරටකට ගිහින් තමන්ගේ උපාදිය සම්පුර්ණ කරන්න. මේකට සම්පුර්ණ වියදම් දරන්නේ අදාල රජයන් විසින්. මේ ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය පහල වීඩියෝ එකෙන් බලාගන්න පුළුවන්. 

රජයේ වෙබ් අඩවිය: https://www.mohe.gov.lk/index.php?lang=en


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *